روزگاریست که ما را نگران می‌داری

روزگاریست که ما را نگران می‌داری مخلصان را نه به وضعِ دگران می‌داری گوشۀ چشمِ رضایی به منت باز نشد این چنین عزتِ صاحب نظران می‌داری؟ ساعد آن به که بپوشی تو، چو از بهرِ نگار دست در خونِ دلِ پرهنران می‌داری نه گل از دستِ غمت رست و نه بلبل در باغ همه را … More روزگاریست که ما را نگران می‌داری