از چشم ساقی مست شرابم

از چشم ساقی مست شرابم بی می خرابم بی می خرابم شوقم فزون تر از بی حجابی  بینم نہ بینم در پیچ و تابم چون رشتۂ شمع آتش بگیرد از  زخمۂ   من  تار   ربابم از من برون نیست منزلگہ من من بی نصیبم ،  راہی نیابم تا  آفتابی  خیزد  ز   خاور مانند … More از چشم ساقی مست شرابم