نه من بيهوده گرد کوچه و بازار می گردم

نه من بيهوده گرد کوچه و بازار می گردم مذاق عاشقی دارم پی ديدار ميگردم خدايا رحم کن بر من پريشان وار می گردم خطا کارم گناهکارم به حال زار می گردم شراب شوق می نوشم به گرد يار می گردم سخن مستانه می گويم ولی هوشيار می گردم گهی خندم گهی گريم گهی افتم … More نه من بيهوده گرد کوچه و بازار می گردم