از چشم ساقی مست شرابم

از چشم ساقی مست شرابم

بی می خرابم بی می خرابم

شوقم فزون تر از بی حجابی

 بینم نہ بینم در پیچ و تابم

چون رشتۂ شمع آتش بگیرد

از  زخمۂ   من  تار   ربابم

از من برون نیست منزلگہ من

من بی نصیبم ،  راہی نیابم

تا  آفتابی  خیزد  ز   خاور

مانند   انجم   بستند  خوابم

ALLAMA IQBAL


One thought on “از چشم ساقی مست شرابم

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s